Polityka prywatności – Sklep internetowy YUNI.pl

Polityka prywatności

 
Polityka Prywatności

określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego yuni.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Dane osobowe zbierane przez “YUNI” Agnieszka Łagoda za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


 
1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5. Pliki "Cookies”
6. Komu udostępniane albo powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane
7. Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu działającej w domenie yuni.pl jest Agnieszka Łagoda: Ul. Morska 25, (kod 54 - 317) Wrocław adres do doręczeń: Ul. Morska 25, (kod 54-317) Wrocław, adres poczty elektronicznej: sklep.yuni@gmail.com, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Sprzedawcą.


2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


3. YUNI (Administrator) dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

3.1 Przetwarzane zgodnie z prawem.

3.2 Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§ 2 Cel i zakres zbierania danych


1. Dane osobowe Klientów, zbierane są przez YUNI (Administratora), w następującym przypadku:

1.1 Kontaktowania się z Klientem (Użytkownikiem) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.2 Do celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Klienta na Stronie Sklepu yuni.pl.

1.3 Do celów marketingowych (Newsletter) zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1.4 Do celów rejestracji konta w Sklepie Internetowym a także do indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.5 Do celów Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, a tym samym wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędna do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.6 Do celów zamieszczania opinii, a tym samym wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędna do wykonania umowy o świadczenie usługi Zamieść Opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Kiedy użytkownik zostawia opinię, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.


2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym:

2.1 Imię i nazwisko.

2.2 Dane adresowe.

2.3 Adres e-mail.

2.4 Numer telefonu.

2.5 Kod pocztowy oraz miejscowość.

2.6 Kraj.

2.7 Ulica oraz numer domu.


3. W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

3.1 Numer NIP Przedsiębiorcy.

3.2 Dane firmy.


4. Korzystanie z Newslettera wiąże się z podaniem przez Klienta:

4.1 Adresu e-mail.


5. Korzystanie z Formularza kontaktowego wiąże się z podaniem przez Klienta:

5.1 Imienia.

5.2 Adresu e-mail.


6. Korzystanie z zamieszczania opinii wiąże się z podaniem przez Klienta:

6.1 Adresu e-mail.

6.2 Nazwy użytkownika.


7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu przez Klienta Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

7.1 Adres IP komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.

7.2 Nazwa domeny.

7.3 Rodzaj używanej przeglądarki internetowej.

7.4 Rodzaj systemu operacyjnego.

7.5 Czas dostępu.


8. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną takie jak, dane nawigacyjne, informacje o linkach i odnośnikach w które zdecyduje się kliknąć. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.


9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej Sklepu.


§ 3 Podstawa przetwarzania danych


1. Korzystanie ze Strony Sklepu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem.


Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

1.1 Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

1.2 Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.


3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 1.1, 1.2).


§ 4 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


Klient ma prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.


Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez YUNI Agnieszka Łagoda zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.


Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podstawa prawna: art. 17 RODO.


5. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

5.1 Żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Po zgłoszeniu powyższego zgłoszenia, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcji i usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem przez YUNI (Administrator) nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.


6. Klient ma prawo do dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.


7. Klient ma prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.


8. Klient ma prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.


9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep.yuni@gmail.com


§ 5 Pliki “COOKIES”


1. Strona internetowa Sklepu Sprzedawcy używa plików “cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.


2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie Internetowej Sklepu. W plikach “cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


3. W ramach Strony Internetowej Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików:

- Sesyjne.

- Stałe.

- Analityczne.


4. “Cookies” - “Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Strony Internetowej Sklepu).


5. “Cookies” - “Stałe” to pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (Klienta).


6. “Cookies” - “Analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta (Użytkownika) w zakresie zawartości Strony Internetowej Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” “cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu przez Klienta, typie innej strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na Stronie Internetowej Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej Sklepu.


7. Klient (Użytkownik) ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików “cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


8. Jeśli użytkownik w naszym Sklepie zostawi opinię, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach "cookies", dzięki którym podczas pisania kolejnych opinii powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka "cookies" wygasają po roku.


9. Jeśli Użytkownik ma założone konto w naszym Sklepie Internetowym i zaloguje się w tym Sklepie Internetowym, zostanie utworzone tymczasowe ciasteczko "cookies" na potrzeby sprawdzenia czy Użytkownika przeglądarka akceptuje ciasteczka "cookies". To ciasteczko "cookies" nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy Użytkownik zamknie swoją przeglądarkę.


10. Podczas logowania tworzonych jest dodatkowo kilka ciasteczek "cookies" potrzebnych do zapisu danych Użytkownika zawierających informacje o logowaniu oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka "cookies" logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli Użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.


11. Mechanizmy ciasteczek "cookies" są bezpieczne dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Za ich pośrednictwem nie ma możliwości przedostania się do komputerów Klienta wirusów ani niechcianego oprogramowania.


§ 6 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane


1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta YUNI Agnieszka Łagoda przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności lub podlegają poleceniom YUNI Agnieszka Łagoda co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

1.1 Podmioty przetwarzające dane. YUNI Agnieszka Łagoda korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie YUNI Agnieszka Łagoda. Do takich podmiotów zalicza się usługodawców z zakresu hostingu, księgowości, a także firmy dostarczające systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym.

2.2 Administrator YUNI Agnieszka Łagoda korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni takie usługi jak płatności elektroniczne i bankowe.


2. W przypadku dokonania zakupu przez Klienta w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą zostać przekazane, w zależności od wyboru Klienta, do następujących podmiotów w celu dostarczenia zamówionych produktów:

2.1 firmie kurierskiej.


3. Jeśli, Klient wybiera płatność poprzez system Przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887


4. W przypadku skierowania żądania YUNI Agnieszka Łagoda udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 7 Postanowienia końcowe


Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


2. Sprzedawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym YUNI Agnieszka Łagoda poinformuje Klientów z wyprzedzeniem w ciągu 7 dni.


2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep.yuni@gmail.com


3. Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2019 r.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?